Directions

English: How to create an appointment with school staff

Español: Cómo concertar una cita con el personal de la escuela

Kreyòl: Ki jan yo kreye yon randevou ak anplwaye lekòl la

 
1. You will need your child's schedule from PupilPath to know which teachers to schedule with.
If you are not signed up on PupilPath please speak with Ms. Lawson, Parent Coordinator to get set up.
She can be reached at slawson4@schools.nyc.gov
 
1. Necesitará el horario de su hijo de PupilPath para saber con qué maestros programar.
Si no está inscrito en PupilPath, hable con la Sra. Lawson, coordinadora de padres para que se establezca.
Puede ser contactada en slawson4@schools.nyc.gov
 
1. Ou pral bezwen orè pitit ou a nan men PupilPath pou konnen ki pwofesè pouw pran randevou.
Si ou pa enskri sou PupilPath tanpri pale ak Madam Lawson, Koòdonatè Paran yo ka mete kanpe. Ou ka jwenn li nan slawson4@schools.nyc.gov
 
 
 
2. Go to the Staff Directory 
 
2. Vaya al Directorio de personal
 
2. Ale nan Anyè Anplwaye a
 
 
3. You can search by name or scroll through by department
 
3. Puede buscar por nombre o desplazarse por departamento
 
3. Ou kapab fè rechèch pa non oswa woulo liv nan pa depatman
 
 
 
4. When you click on the staff name you will go to a page with their calendar link 
 
4. Cuando haga clic en el nombre del personal, irá a una página con el enlace de su calendario.
 
4. Lè ou klike sou non an anplwaye ou pral ale nan yon paj ak lyen kalandriye yo
 
 
 
5. When you go to the calendar you can choose the time that is best for you to meet with that staff member
 
5. Cuando vaya al calendario, podrá elegir la mejor hora para reunirse con ese miembro del personal.
 
5. Lè ou ale nan kalandriye a ou ka chwazi tan ki pi bon pou ou pou w rankontre ak anplwaye sa a
 
 
6. You can do this for each staff member, if there is not a time accessible to you, you can choose to email the staff member to request an update on another day.
 
6. Puede hacer esto para cada miembro del personal, si no hay un horario disponible para usted, puede elegir enviar un correo electrónico al miembro del personal para solicitar una actualización en otro día.
 
6. Ou ka fè sa pou chak manm pèsonèl la, si pa gen yon tan ki aksesib pou ou, ou ka chwazi voye yon imèl bay manm pèsonèl la pou mande yon mizajou nan yon lòt jou.